Ersboda slöjdförening
Ersboda slöjd
Stadgar

stadgar

ERSBODA SLÖJDFÖRENING

STADGAR

§1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Ersboda slöjdförening

§2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Ersboda slöjdförening är en partipolitisk obunden förening.

Den ska värna om hantverk i olika former: trä, textil, keramik, målning, läder, möbelrenovering m.m.

Ersboda slöjdförening skall verka för äldre, handikappade, invandrare, ungdomar, sjukskrivna och arbetslösa ska komma i kontakt med varandra och gemensamt utbyta kunskap och idéer inom konsthantverk. Föreningen skall även verka för en gemensam hobbylokal.

§3 MEDLEMSKAP

Medlem i Ersboda slöjdförening blir den som erlägger den av årsmötet fastställda årsavgiften.

Medlem ska efterleva föreningens stadgar. Medlem som motarbetar föreningens ändamål nyttjar alkohol och droger i lokalerna, är oaktsam om föreningens egendom eller på annat sätt missköter sitt medlemskap i Ersboda slöjdförening kan uteslutas från föreningen. Beslut om sådan uteslutning fattas av styrelsen varvid krävs minst 3/4 majoritet av rösterna. Utesluten medlems årsavgift anses som förverkad. Medlem som utträder ur Ersboda slöjdförening under pågående verksamhetsår äger inte rätt till återbetalning av redan inbetald årsavgift Om medlemsavgiften inte erlagts de senaste två åren utesluts man automatiskt som medlem.

§4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet efter förslag från styrelsen.

§5 VERKSAMHETS OCH BUDGETÅR

Verksamhets och budgetåret omfattar perioden 1 Januari – 31 December. Föreningens räkenskaper överlämnas till revisorerna senast den 31 Januari.

§6 STYRELSEN

Styrelsen skall:

– Företräda föreningen

– Verkställa av årets fastställd verksamhetsplan

– Se till att årsmötets fastställd budget följs

– Sköta föreningens räkenskaper och lämna redovisning av tilländalupet räkenskapsår till årsmötet

Styrelsen skall bestå av 5-7 ordinarie ledarmöter och minst 2 suppleanter. Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst två ledarmöter finner det erforderligt, dock minst fyra (4) gånger per verksamhetsår. Elektroniskt och telefonsammanträden är godkänd form. Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledarmöter är närvarande, varav en skall vara ordföranden. Ordföranden väljs för två år och styrelsemedlemmar för två år. Styrelsen utser bland övriga styrelsemedlemmar vice ordförande.

Styrelsen äger rätt att adjungera resursperson för speciell fråga. Föreningen skall sträva efter jämn könsfördelning i styrelsen.

Val skall tillgå så att mandanttiden överlappar. Vid lika antal röster avgör ordförandes röst.

Om ledarmot önskar avgå meddelas detta skriftligen till styrelsen, nycklar och papper rörande styrelseuppdraget återlämnas. Ledarmot som står i tur att avgå och inte vill fortsätta skall skriftligen meddela valberedningens sammankallande detta.

§7 PROTOKOLL

Styrelsens protokoll justeras av ordförande och en (1) ledarmot.

§8 REVISION

Styrelsens förvalting och räkenskaper skall granskas av två (2) på årsmötet valda revisorer. Revisorerna äger rätt att när som helst under året gå in och göra en revision av protokoll och räkenskaper.

§9 MEDLEMSMÖTE

Till medlemsmöte kallas senast två veckor före mötets hållande.

Styrelsen eller minst 10% av medlemskåren kallas till medlemsmöte. På medlemsmötet behandlas allmängiltiga frågor och ren information.

§10 ÅRSMÖTE

Årsmötet skall avhållas senast den 15 Mars. Kallelse skall ske tre (3) veckor före mötet, antingen per e-post till de medlemmar som uppgett e-postadress eller per brev.

Brevkallelsen skall vara poststämplat senast 3 veckor före mötet.

Förslag av val till styrelseledarmöter skall vara valberedningen tillhandla senast två veckor före årsmötet. Annons i dagspress skall vara införd minst tre veckor före mötet. I kallelsen skall även information om regler för motion. Årsmöteshandlingar skall fr.o.m kallelsedagen finns tillgängliga dels i slöjdlokalen och dels på föreningens hemsida.

På mötet avhandlas:

1. Mötet öppnades

2a. Val av mötetsordförande

b. Val av mötetssekreterare

c. Val av 2 justerare tillika rösträknare

3. Upprättare av röstlängd

4. Fråga om kallelse skett i laga ordning

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

7. Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av årsavgift för nästa år

11. Fastställande av kostnadsersättning av styrelsen för innehavande år

12a. Fastställande av verksamhetsplan för innehavande år

b. Fastställande av budget för innehavande år

13. Val av styrelseledarmöter

Ordförande                         2år

V:e ordförande                   2år

Sekreterare                         2år

Kassör                                2år

Ledarmöter (3st)                2år

Suppleanter (2st)                2år

Valberedning (3st)              1år

Studieorganisatör                2år

14. Val av två (2) revisorer, varav en godkänd revisor, 1år

15. Motioner. Dessa skall vara undertecknade av motionären

16. Stadgeändringar

17. Övriga frågor

18. Avslutning

§11 RÖSTRÄTT

Varje myndig medlem som erlagt medlemsavgift får föregående verksamhetsår har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsrösten.

Röstning med fullmakt per post är inte tillåten. Styrelsemedlemmar har ej rösträtt i frågor som gäller styrelsens ansvarsfrihet.

§12 EXTRA ÅRSMÖTE

Till extra årsmöte utgår kallelse skriftligen till medlemmarna eller via annonsering i dagspress senast två veckor före extra årsmötets hållande. På extra årsmötet avhandlas enbart den fråga som utgjort ärendet.

§13 STADGAR

Ändring av dessa stadgar skall ske vid två (2) på varandra följande medlemsmöte varav ett skall vara årsmöte och med 3/4 majoritet.

§14 UPPLÖSNING

Upplösande av föreningen kan beslutas på årsmötet med minst 3/4 majoritet.